פורסמו תקנות הגנת הפרטיות ביחס למידע אישי שמגיע מאירופה

בתחילת החודש (מאי 2023) פורסמו ברשומות תקנות חדשות, העוסקות בהגנת פרטיות מידע אישי של אזרחים מהאזור הכלכלי האירופי. הרקע להתקנת התקנות הוא בחינה מצד נציבות האיחוד האירופי לגבי ישראל ובחינת חידוש מעמד התאימות, שניתן לה כמי שרמת הגנת המידע והפרטיות בה תואמת לזו הנהוגה במדינות האיזור הכלכלי האירופי. מעמד זה מאפשר בין היתר, העברת מידע אישי […]

פסיקה העוסקת בבקשתה של חברה לתועלת הציבור (חל”צ) לאשר בדיעבד פעולה בחריגה ממטרותיה

פסק דין שניתן ביולי 2022 בבית המשפט המחוזי בת”א, דן בבקשתה של חברה לתועלת הציבור (חל”צ) לאשר בדיעבד פעולה בחריגה ממטרותיה הקבועות בתקנונה. סעיף 345ו לחוק החברות מאפשר לחברה לתועלת הציבור לאשר בדיעבד פעולה בחריגה מהמטרות הקבועות בתקנונה. על פי חוק, הדבר טעון אישור של האסיפה הכללית של החל”צ וגם אישורו של בית המשפט. להבדיל […]