מהו גובה השכר המותר על פי חוק או מהי התקרה הקבועה בחוק