בראשם של עמותות וארגונים רבים מכהנים יושבי ראש. לעיתים יושבי הראש מכהנים לצד מנכ”ל/ית ולעיתים ללא כל פונקציה ניהולית (למעט חברי ועד המנהל של העמותה). לרוב מדובר בתפקיד שיש בו סמליות והוא בבחינת “הפנים של הארגון”, אך הוא לא נושא עמו זכויות או סמכויות נוספות, מעבר לאלו שיש לחברי הוועד.

חוק העמותות אינו קובע הוראות ספציפיות לעניין יושב ראש עמותה או חובת מינוי יושב ראש לעמותה. לכן אין חובה למנות יושב ראש לעמותה או שיושב ראש העמותה יהיה חבר בוועד העמותה, אלא אם תקנון העמותה קובע זאת.

כפי שידוע, עמותה אינה רשאית לשלם שכר ליו”ר העמותה (הנמנה חלק מחברי הוועד),לחברי ועד ולחברי ועדת ביקורת. עמותה רשאית לשלם לאותם בעלי תפקידים גמול השתתפות במקרים הבאים:

  • על ישיבות.
  • החזר הוצאות בהתאם לתקרה הקבוע בתקנות לעניין זה.

מעבר לכך, כאשר יו”ר עמותה מכהן בעמותה שבה לא מכהן/ת מנכ”ל, רשאית העמותה לשלם ליושב ראש הוועד גמול שנתי קבוע בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, בהתאם להחלטה של האסיפה הכללית של העמותה לאחר שהשתכנעה כי יש הצדקה לכך.

באילו מקרים אפשר לתגמל יו”ר עמותה?

האפשרויות תהינה:

תשלום של גמול שנתי

התקנות והנחיות רשם העמותות מאפשרות תשלום של גמול שנתי ליו”ר עמותה (שבה למכהן מנכ”ל) מתוך ההנחה, כי יו”ר הוועד לוקח על עצמו תפקידי ניהול שוטף של העמותה. הגמול השנתי שיאושר לתשלום יהיה בכפוף לתקרה הקבועה בתקנות. 

תשלום שכר

כפי שצוין, אין חובה חוקית או הוראה הקובעת שעל יו”ר העמותה להיות חבר בוועד העמותה. לכן, באפשרות העמותה לעגן בתקנונה הוראות לפיהן, יו”ר העמותה (שהוא לא נמנה בוועד המנהל שלה) יקבל שכר או תשלום בגין ביצוע תפקידו. במקרה כזה לא יהיו בידיו של יו”ר העמותה סמכויות וזכויות של חבר ועד.

כפי שניתן לראות, החוק מטיל הגבלות רבות בנושא של תשלום שכר ותגמול חברי הנהלת העמותה. לכן, בטרם מקבלים החלטה באפשרויות שהחוק מאפשר חשוב לפרוס את כל האפשרויות הרלוונטיות לכל עמותה או ארגון, לקבל החלטות באופן מסודר במוסדות העמותה ואף לשנות את התקנון, במידת הצורך.