משכורתעל מנת לצמצם את פערי השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה נחקק חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו – 1996 (להלן: שכר שווה), כאשר מטרתו העיקרית לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.

החוק קובע, כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

תיקון מס’ 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד – חובת פרסום דוח שנתי על מעסיקים

ביום 25.8.20, התקבל תיקון מס’ 6 לחוק שכר שווה, אשר נועד להגביר את השקיפות ולהביא לצמצום פערי השכר בשוק העבודה. במסגרת תיקון חקיקה זה תוקן סעיף 6א לחוק שכר שווה באופן שמחייב כעת מעסיקים נוספים לשקיפות ולפרסום מידע אודות פערי השכר.

על פי התיקון לחוק, חלה חובה על מעסיקים, להפיק מדי שנה שני דוחות  – דו”ח פנימי ופומבי  – המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים וכן, למסור הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר בקבוצה אליה הוא/היא משתייכ/ת.

יש לפרסם את הדוח הראשון ולקיים את הוראות החוק לא יאוחר מיום 1.6.2022, לגבי השנה החולפת (שנת 2021).

על מי חלה חובת הנפקת דוחות ופרסום על פי התיקון לחוק שכר שווה?

בהתאם לתיקון, החובה כאמור הנה להפיק מידי דוח פנימי ודוח פומבי, המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים, בהתאם להוראות החוק.

החובה חלה על מעסיק פרטי ומעסיק ציבורי אשר מעסיק מעל ל-518 עובדים/ות.

בנוסף, תיקון החוק גם מחיל את חובה, לפי סעיף 6א לחוק, גם על מעסיקים ציבוריים המוטלת עליהם חובה לפי חיקוק המנוי בתוספת הראשונה לחוק, אשר ביניהם עמותות, חברות לתועלת הציבור וגופים מתוקצבים על ידי המדינה, וזאת ללא תלות או קשר במס’ העובדים המועסקים על ידם.

דוח פנימי

על פי תיקון החוק, בדוח הפנימי יוצגו נתונים בדבר השכר הממוצע לחודש של העובדות והעובדים, המועסקות והמועסקים בחלוקה לפי פילוח העובדות והעובדים, תוך פירוט פערי השכר הממוצע באחוזים בכל קבוצת עובדות ועובדים, בהתייחסות לפי מין.

עם עריכת הדוח הפנימי ובהתבסס עליו, על המעסיק חלה חובה למסור לכל עובד/ת, אחת לשנה, מידע בדבר הקבוצה שהוא/היא משתייך/ת אליה בפילוח העובדים/ות, סוגי העובדים/ות, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים. המעסיק יכלול את נתונים אלו כל עוד אין במסירת הנתונים ו/או המידע הפרה של כל דין אחר.

דוח פומבי

לצד זאת, יפורסם הדוח הפומבי המתבסס על הנתונים שנאספו בדוח הפנימי בהתייחסות על פי מין. בדוח יפורסם לציבור, לרבות באתר האינטרנט של המעסיק (אם יש לו) uיכלול נתונים כלליים כמפורט בחוק, מבלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים/ות במקום העבודה ובאופן שלא מאפשר זיהוי של עובד/ת ואינו כולל מידע רגיש כהגדרתו בחוק.

את הדו”ח הראשון, כאמור, יש לפרסם עד ליום 1.6.2022.

 

לפניות בנושא מוזמנים למלא פרטיכם בעמוד צור קשר ואנו נחזור אליכם בהקדם.