חברה בע”מ הנה אחת מצורת ההתאגדויות המקובלת בישראל. מדובר בגוף משפטי שקם  לשם ניהול עסק או פעילות עסקית חוקית באמצעות אדם יחיד או באמצעות שני שותפים או יותר.

מדובר בישות משפטית עצמאית בעלת אחריות נפרדת מבעלי המניות שלה. בנקודה זו טמון אחד מהיתרונות העיקריים של רישום חברה בע”מ לשם ניהול הפעילות העסקית –  צורת התאגדות זו מאפשרת הגבלת אחריות של בעל החברה תוך צמצום הסיכונים בעסק.

על פי עקרון הגבלת האחריות, האחריות המשפטית של בעלי המניות בחברה מוגבלת עד לתקרת גובה השקעתו בחברה. המשמעות המהותית הנה שלא ניתן באופן אישי לחייב את בעלי המניות בחובות החברה או בתביעות שהוגשו כנגד החברה וזאת מעבר לגובה השקעתם.

יודגש, כי האמור כפוף למגבלות המפורטות בחוק ולמקרים חריגים שנקבעו בפסיקות בתי המשפט. עקרון מעין זה מפחית את הסיכונים משפטיים של בעל או בעלי המניות בחברה באופן משמעותי והוא מומלץ בעיקר בעבור העסקים הבאים: עסקים שיש להם פעילות בעלת מורכבות וסיכונים רבים, עסקים שצפויה להם צמיחה וגדילה ברמת ההכנסות שלהם,  גדילה במספר העובדים אשר מועסקים במסגרת העסק ועוד.

מעבר לכך, התאגדות של חברה בע”מ מאופיינת בכך שישנה הפרדה ברורה בין הרכוש של החברה לבין רכושם של בעלי החברה. בעסק שאינו מאוגד תחת ישות משפטית נפרדת, הרכוש הנו רכושם של כל אחד מהשותפים בעסק. לעומת זאת, בחברה בע”מ הרכוש שייך לחברה ולבעלי המניות שלה קיימת רק זכות בדרך של החזקה במניות שלה. כאשר מתחלפים בעלי מניות של החברה, הדבר אינו פוגע כלל בחברה ובחלוקת רכושה.  עקרון זה של הפרדה רכושית מהווה יתרון רב באופן המאפשר לבעל מניות לעזוב או לפרוש מהחברה בכל רגע נתון מבלי שהדבר יביא לחוסר יציבות או זעזוע של המבנה הקיים של החברה .

יצוין, כי לצד כל השיקולים והיתרונות המצוינים לעיל, יש לבחון גם כדאיות בשל שיקולי מיסוי (שיעור מס החברות ביחס לגובה ההכנסות) ועלויות שיש ברישום חברה והמנגנון בכרוך בכך (תשלום אגרות, הנהלת חשבונות כפולה).

הליך רישום החברה מתבצע ברשם החברות. בתחילת התהליך, מומלץ לבחור שם עם מס’ שמות חלופיים ולבחון באתר של רשות התאגידים ומאגר סימני מסחר, האם קיים תאגיד כלשהו או סימן מסחר אשר הנו זהה או דומה לשם החברה שאנו מעוניינים בו.

המסמכים הדרושים להגשה לרשם החברות לשם רישום והקמת החברה:

  • בקשה לרישום חברה.
  • תקנון החברה.
  • תצהיר בעלי מניות.
  • הצהרת דירקטורים ראשונים.
  • קבלה מרשם החברות בגין תשלום אגרת רישום.

את כל המסמכים המפורטים לעיל, יש למלא באופן ברור, מסודר, ללא טעויות או שגיאות, וכל זאת לאחר שהחתומים במסמכים אומתו על ידי עו”ד.

משרדנו בעל ניסיון רב ברישום והקמת חברה בע”מ תוך לקיחת כל השיקולים והפרמטרים הרלוונטיים עבור כל הלקוח במהירות וביעילות מול רשם החברות.