חברה “מפרת חוק” הנו סיווג של חברה בע”מ על ידי רשם החברות נוכח הוראות החוק. בהתאם להוראות החוק, חברה “מפרת חוק” הנה חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ, אשר לא מילאה את אחת או יותר מהחובות הבאות:הגשת דו”ח שנתי לרשם החברות;תשלום אגרה שנתית לרשם החברות.

עם הכרזתו של רשם החברות על החברה כ”חברה מפרת חוק”,  מופעלות על החברה, הדירקטורים שלה ובעלי השליטה בה שורה של סנקציות רבות:

  • בחברה מפרת חוק לא ירשמו שעבודים על נכסיה ולא יירשם שינוי בפרטי שעבוד הקיים ברישומי החברה או ביטולו.
  • כאשר חברה מפרת חוק לא ירשמו שעבודים לטובתה ולא יירשם כל שינוי או עדכון בפרטי שעבוד קיים או ביטולו.
  • בחברה מפרת חוק לא יירשם משכון לטובתה ולא יבוצע שינוי בפרטי משכון.
  • חברה מפרת חוק לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.
  • בכל הנוגע להפרות משנת 2009 ואילך – החברה המפרה ובעל השליטה בה לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה.

חשוב לציין, כי סנקציות המנויות לעיל עלולות לפגוע ביכולת והזדמנויות עסקית של החברה ולמנוע ממנה לבצע פעולות מסוימות. כך למשל, הכרזה זו עשויה להקשות על חברה לקבל הלוואות, קבלת אשראי מהבנק, השתתפות במכרזים ממשלתיים, השתתפות בתכניות שונות ועוד.

ככל שהחברה מעוניינת להסיר את רישומה אצל רשם החברות כ”מפרת חוק”, עליה להגיש בקשה להסרת הרישום. על בקשה זו לכלול דוח שנתי של החברה מעודכן באופן נכון, מדויק, מלא ומאומת על ידי עו”ד. בנוסף, על החברה לשלם את כל החובות האגרה השנתיות.

ככל שהחברה אינה פעילה ובעליה אינם מעוניינים בהמשך פעילותה, בשל העובדה שלא צפויה לה פעילות כלשהי או בשל או כל סיבה אחרת, ניתן לפעול בהליך של פירוק מרצון.  באופן התנהלות הזאת, תוכלו למנוע את הסנקציות המפורטות לעיל כלפי הדירקטורים של החברה ובעלי השליטה בה וכן, לעצור את צבירת החובות האגרה השנתיות.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בנושא, להעניק ליווי וייעוץ מקיף בדרך המומלצת עבורכם כבעלי מניות ועבור החברה שלכם עד להשגת בפתרון הרצוי.