בית משפטבית המשפט קבע שלרשם העמותות יש סמכות לפרק אגודה עותומנית שנמחקה, ללא החייאה 

רקע

הליך משפטי זה נוגע לאגודה עותומנית שניהלה בית כנסת ויוסדה ונרשמה על פי החוק העותומני. האגודה היא בעלת זכויות במקרקעין, אשר עליהם הוקם ונבנה בית הכנסת. בית הכנסת לא היה פעיל במשך שנים ארוכות ולכן רשם העמותות מחק את האגודה מפנקס האגודות העות’מניות בהתאם לסמכותו על פי דין.

בהליך זה עתר רשם העמותות להורות על פירוק האגודה ומינוי נאמן על נכסיה. במסגרת זאת, נדרש בית המשפט לתת את הדעת לשתי שאלות מקדמיות: האם לרשם העמותות הסמכות למתן צו הפירוק, והאם ניתן לתת צו פירוק ללא החייאה.   

הדין לגבי פירוק אגודות עותומניות

בחוק העותומני לא נקבעו הוראות ביחס לדרכי פירוק של אגודה עותומנית שנרשמה. לכן, על מנת לאפשר את פירוקן של אגודות עות’מניות נעשה לאורך השנים שימוש בהוראות של סעיף 380(א) לפקודת החברות.

בשנים האחרונות השתנה המצב החקיקתי וחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקפו והחליף אותן הוראות העוסקות בפירוק החברות שבפקודת החברות. החוק לא התייחס לתאגידים אחרים, אשר עליהם חלו הוראות הפירוק על פי חוק החברות, ובהם אגודה עות’מנית.

בית המשפט סבר, כי היעדר התייחסות מפורשת בתיקוני החקיקה לאגודה עות’מנית אינו נובע מכוונה שלא לאפשר את פירוקה, אלא מהשמטה המוסברת בכך כי כיום אין הלכה למעשה אגודות עות’מניות פעילות.

החלטת בית המשפט לגבי הסמכות לפרק אגודת עותומנית

בית המשפט עמד על כך כפי שצוין לעיל, כי אכן אין התייחסות מפורשת בחוק לגבי האפשרות לפעול לפירוק אגודה עותומנית. יחד עם זאת, ציין בית המשפט כי בהיעדר התייחסות מפורשת, יש למלא את החסר.

אגודה עות’מנית היא תאגיד ללא מטרת רווח בהתאם לחוק העותומני, כאשר המחוקק ביקש בחלוף השנים להסדיר את פעילותם של כל התאגידים הפועלים ללא מטרות רווח תחת קורת גג אחת ולשם כך חוקק את חוק העמותות.

לפיכך סבר בית המשפט, כי המקור המתבקש למילוי החסר לגבי פירוקה של אגודה עות’מנית צריך להימצא בגדרי ההוראות בדבר פירוקה של עמותה.

מכאן שמאחר ולגבי עמותה נקבעה הוראת מעבר ולפיה ימשיכו לחול דיני הפירוק לפי פקודת החברות למשך 5 שנים, ראוי לקבוע כי גם על פירוקה של אגודה עות’מנית יחולו דיני הפירוק לפי הפקודה.

בית המשפט ציין, כי אכן ראוי שהמחוקק יתייחס לשאלה זו ויבהיר אילו הוראות יחולו על פירוקן של אגודות עות’מניות בעתיד.

החלטת בית המשפט לגבי השאלה האם ניתן לפרק אגודה עותומנית ללא צו החייאה

בתי המשפט הגיעו למסקנה בהחלטות קודמות, כי אין צורך בהליך דו-שלבי, הכולל החייאה ובקשה לפירוק לגבי עמותה וכן, כי ניתן לתת צו פירוק גם ללא החייאה.

לפיכך, בית המשפט סבר, כי גם במקרה זה אין צורך בהליך כפול, שכן אין הכוונה להחייאת האגודה לשם הפעלתה, אלא רק לצורך פירוקה ע”י ביהמ”ש. בית המשפט נתן את הדעת לכך  שהאגודה נמחקה רק מאחר ולא ביקשה להירשם כעמותה, ולא על פי בקשתה או בשל עילות אחרות.

 

[מס’ הליך של פסק הדין: פרק 49010-03-21 רשם העמותות נ’ אגודת “בית הכנסת השרון” (ניתן ביום 8.2.22)]

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין ו/או חוות דעת משפטית ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.