תיקוני חקיקה לעניין פטור מארנונה לעמותות – שנת 2017