תיקוני חקיקה לעניין פטור מארנונה לעמותות – שנת 2017

 

במהלך שנת 2016 אישרה הכנסת מס’ תיקוני חקיקה בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס’ 26), התשע”ו-2016 (להלן: “הפקודה”). תיקונים אלו הינם רלוונטיים להגשת בקשות לפטור בשנת הכספים של שנת 2017.

פעולות תיקוני חקיקה אלו נועדו למעשה להיטיב עם עמותות באופן שבו ביחס לשנת 2016, במהלך השנה האזרחית הנוכחית יוכלו עמותות נוספות (אשר בעבר לא עמדו בתנאי הזכאות) ליהנות מפטור מתשלומי ארנונה לרשות המקומית.

פטור מארנונה לעמותה שהיא בבחינת “מוסד מתנדב”

במהלך חודש אוגוסט האחרון, תוקנה הפקודה באופן שבו, שר הפנים לא יתנה פטור מארנונה למוסד מתנדב בכך שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית שבה מתבקש הפטור, כפי שהיה נהוג עד כה במשך שנים רבות במסגרת חוזר מנכ”ל משרד הפנים.

עוד תוקן במסגרת תיקון זה, כי לעניין מוסד שעיקר פעילותו בענייני חינוך, מתן הפטור לא יותנה בבחינת קיום הוראות כל דין החלות על פעילותו.

תיקון זה נועד לבטל את התנאי האמור שנקבע במסגרת חוזר מנכ”ל משרד הפנים, אשר מנע מרשויות מקומיות לפטור מארונה מוסדות מתנדבים רבים, אשר פעילותם מופנית לציבור רחב, מעבר לתושבי אותה רשות מקומית.

תקופת פטור זה תהא לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, ובלבד שהחל מהשנה השנייה, ימסור המוסד תצהיר לפיו לא חל שינוי במטרותיו ובפעילותו.

פטור מארנונה לארכיון ציבורי

בנוסף לאמור, במהלך חודש נובמבר האחרון אושר באופן סופי תיקון נוסף בפקודה לפיו, גם ארכיון ציבורי יהא זכאי לפטור מארנונה כללית או מאגרה לשטח הנכס המשמש לצורך ארכיון ציבורי (כהגדרתו בחוק(.

תיקון הפקודה עשוי להביא לחסכון שנתי משמעותי בעבור עמותות או גופים ציבוריים, שבקשתם לפטור מארנונה סורבה עד כה, ועיקר עיסוקם הוא – הקמת וניהול ארכיון ציבורי.

המועד האחרון להגשת בקשת פטור מארנונה 

כאן המקום להזכיר, כי כל בקשה לפטור מתשלומי ארנונה יש להגיש לרשות המקומית הרלוונטית עד ליום 31.3.17. לשם הגשת בקשה כאמור, נדרש להגיש מסמכים רבים ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאים המזכים לקבלת פטור ולפיכך, מומלץ להיערך לכך בהתאם ומראש.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין ו/או חוות דעת משפטית ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.