בהתאם להוראות פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), לעמותות וארגונים ללא כוונת רווח ניתנים פטורים מלאים או חלקיים מתשלומי ארנונה בהתאם לסוג השימוש בנכס לטובת פעילות העמותה.

הפקודה מונה מס’ שימושים ומטרות שבהן עמותות עשויות ליהנות מפטור מלא (הנחה של 100%) מתשלומי ארנונה. על מנת שהעמותה תוכל ליהנות מפטור מעין זה, עליה לענות על כל התנאים המצטברים המנויים ביחס לכל סוג נכס ושימוש כמפורט באותה פקודה. תוקף פטור מסוג זה אינו מוגבל בזמן, כל עוד העמותה לא שינתה את מטרותיה ופעילותה בנכס שלגביו ניתן הפטור האמור.

בנוסף לכך, הפקודה מאפשרת היום להעניק פטור מתשלומי ארנונה לעמותה שהיא בבחינת “מוסד מתנדב”, כמוגדר בפקודה. חשוב לציין שבשנים האחרונות תוקנו מס’ תיקוני חקיקה לעניין “מוסד מתנדב” ובהתאם לכך, גם הזכאות לקבלת פטור מתשלומי ארנונה. 

תקופת פטור באשר לעמותה שתוכר כ”מוסד מתנדב” הנה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, ובלבד שהחל מהשנה השנייה, תמסור העמותה תצהיר לפיו לא חל שינוי במטרותיה ובפעילותה.

כל בקשה לפטור מתשלומי ארנונה יש להגיש לרשות המקומית הרלוונטית עד סוף חודש מרץ בעבור אותה שנה קלנדרית. לשם הגשת בקשה כאמור, נדרש להגיש מסמכים רבים המעידים על עמידת העמותה בתנאים המזכים לקבלת פטור ולפיכך, מומלץ להיערך לכך מראש והיוועץ בעו”ד בתחום ובעלי ניסיון בהגשת בקשות לקבלת פטור מתשלומי ארנונה.