חוק העמותות מאפשר לרשם העמותות לקבוע הנחיות באשר להליך של מחיקה מרצון של עמותה. הליך מעין זה מיועד בעיקר לעמותות אשר אינן פעילות במשך תקופה של 4 שנים ואין להן נכסים, זכויות חובות או התחייבויות.

עמותה המעוניינת לבצע להתחיל בהליך של מחיקה מרצון, עליה לנקוט בהתאם לשלבים המפורטים בהנחיות הרשם ולהגיש את המסמכים הנדרשים לרשם באופן מסודר. בין המסמכים, יש להגיש דוחות כספיים (או תצהיר המעיד שלא הייתה פעילות כספית לעמותה, פרוטוקולים ועוד.

ככל שהרשם ימצא שהעמותה ומצבה הנוכחי מתאימים לביצוע הליך של מחיקה מרצון, לאחר שנמצא שהעמותה הגישה את כל המסמכים הנדרשים באופן תקין, הבקשה למחיקה מרצון תאושר ותפורסם ברשומות.

משרדנו בעל ניסיון רב והבקיאות בכל הכרוך הליך של מחיקת עמותה באופן מסודר, מהיר ויעיל וללא עיכובים מיותרים.