אישור ניהול תקין

אישור ניהול תקין הנו אישור שניתן מטעם רשם העמותות לכל עמותה או חברה לתועלת הציבור (חל”צ), אשר הגישה דיווחים בהתאם להוראות החוק והנחיות רשם העמותות.

אישור ניהול תקין שמונפק לעמותה או לחל”צ, מהווה מעין אישור או אסמכתא לכך שהעמותה או החל”צ הגישה את כל הדיווחים הנדרשים ממנה על פי חוק. לרוב, אישור ניהול תקין מהווה תנאי סף הנדרש מעמותה לשם קבלת תמיכות ממשלתיות, התקשרות עם גורמים שונים והשתתפות במכרזים. בנוסף, האישור גם נדרש לצורך הכרה כמוסד ציבורי המאפשר זיכוי ממס על תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. לעתים אישור ניהול תקין גם נדרש מצד קרנות ותורמים פרטיים.

בהתאם להוראות חוק העמותות, כל עמותה חייבת להגיש לרשם העמותות דו”ח הכספי, דו”ח המילולי ומסמכים נלווים נוספים, עד ליום ה– 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח (אלא אם ניתנה לרו”ח של העמותה, המבקר את הדו”ח הכספי שלה, ארכה מתאימה).

אישור הגשת מסמכים

אישור על הגשת מסמכים אשר ניתן מטעם מהווה מעין “אישור ניהול תקין זמני”. כל עמותה חדשה ובעלת פעילות כספית רצופה של שנה אחת לפחות, רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור זה. לאחר שנתיים של פעילות כספית רצופה ובכפוף לכך שהגישה העמותה את כל המסמכים הנדרשים על פי חוק, תקבל העמותה אישור ניהול תקין.

אופן הגשת בקשה לאישור ניהול תקין או לאישור הגשת מסמכים

נכון להיום, ניתן להגיש בקשה לאישור הגשת מסמכים עבור עמותות חדשות או אישור ניהול תקין באופן מקוון. כל חבר ועד, מנכ”ל ובעל תפקיד בעמותה או בחל”צ יכול להגיש בעצמו את הבקשה בליווי כל המסמכים הנדרשים לכך. 

חשוב להבין שהגשת בקשה, באופן שאינו מלא או שאינו עונה על דרישות חוק, עלולה להביא לעיכובים בקבלת האישור או לסירוב מצד רשם העמותות במתן האישור כאמור. עמותה או חל”צ, שהגישה בקשה או מסמכים באיחור ניכר לאחר המועד הנ”ל הקבוע בחוק, עלולה להיחשב כפי שהפרה את הוראות החוק.

משרדנו מלווה עמותות וחברות לתועלת הציבור המעוניינות בהגשת בקשה לקבלת אישור ניהול תקין. במסגרת הליווי של המשרד נסייע בכל הנדרש בהגשת הבקשה, עריכת וריכוז המסמכים הנלווים והגשתם לרשם העמותות. הליווי והייעוץ כוללים הכוונה וסיוע בהתנהלות הנדרשת בהתאם לכללי ניהול תקין החלים על עמותות וחברות לתועלת הציבור.