אישור ניהול תקין הנו אישור שניתן מטעם רשם העמותות לכל עמותה אשר הגישה דיווחים בהתאם להוראות החוק והנחיות רשם העמותות.

אישור ניהול תקין שמונפק לעמותה, מהווה מעין אישור או אסמכתא לכך שהעמותה הגישה את כל הדיווחים הנדרשים ממנה על פי חוק. האישור לרוב מהווה תנאי סף הנדרש מעמותה לשם קבלת תמיכות ממשלתיות, התקשרות עם גורמים שונים והשתתפות במכרזים. בנוסף, האישור גם נדרש לצורך הכרה כמוסד ציבורי המאפשר זיכוי ממס על תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.לעתים אישור ניהול תקין גם נדרש מצד קרנות ותורמים פרטיים.

בהתאם להוראות החוק, על עמותה מחויבת להגיש לרשם העמותות דו”ח הכספי, דו”ח המילולי ומסמכים נלווים נוספים, עד ליום ה – 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח (אלא אם ניתנה לרו”ח של העמותה, המבקר את הדו”ח הכספי שלה, ארכה מתאימה).

עמותה, אשר רשומה ובעלת פעילות כספית רצופה של שנה אחת לפחות, רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור על הגשת מסמכים אשר מהווה מעין “אישור ניהול תקין זמני”.לאחר שנתיים של פעילות כספית רצופה ובכפוף לכך שהגישה העמותה את כל המסמכים הנדרשים על פי חוק, תקבל העמותה אישור ניהול תקין.

חשוב להבין, כי הגשת מסמכים באופן שאינו מלא, שאינו עונה על דרישות חוק או באיחור ניכר לאחר המועד הנ”ל – עלולה להביא לעיכובים בקבלת האישור או לסירוב מצד רשם העמותות במתן האישור כאמור, והעמותה אף תיחשב כפי שהפרה את הוראות החוק.

משרדנו מלווה עמותות וחברות לתועלת הציבור המעוניינות בהגשת בקשה לקבלת אישור ניהול תקין. במסגרת הליווי של המשרד נסייע בכל הנדרש בהגשת הבקשה, עריכת וריכוז המסמכים הנלווים והגשתם לרשם העמותות. כמו כן, הליווי והייעוץ יכללו הכוונה וסיוע בהתנהלות הנדרשת בהתאם לכללי ניהול תקין החלים על עמותות וחברות לתועלת הציבור