המשרד מעניק ייעוץ ושירותים משפטיים לעמותות וחברות לתועלת הציבור, הן בשלבי הקמתן וייסודן והן במסגרת ליווי משפטי שוטף בכל תחומי פעילותן ולשם מניעת חשיפה לסיכונים משפטיים בפרט במסגרת ביקורות עומק, והכל בהתאם לצרכיהן וכללי ניהול תקין.

משרדנו מטפל ומעניק ייעוץ משפטי שוטף ומניעתי, בין היתר, בנושאים הבאים: עריכת הסכמים מסחריים שוטפים (לרבות הסכמי מתן שירותים, הסכמים לשיתופי פעולה);הכנת הסכמי תרומה;ניסוח חוזי עבודה;הכנת חוות דעת משפטיות בתחומי פעילות העמותה או המלכ”ר;ביצוע שינויי תקנון, במסמכי התאגדות ומטרות;דיווחים שוטפים לרשם העמותות. 

כמו כן, משרדנו מלווה ומייצג עמותות ומלכ”רים מול רשם העמותות ומשרדי ממשלה בנושאים הבאים:

  • הגשת אישור על הגשת מסמכים (“אישור ניהול תקין זמני”).
  • השגת אישור ניהול תקין וחידושו.
  • הוצאת אישור הכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה והארכתו, במידת הצורך.
  • תמיכות ממשלתיות ועירוניות.
  • קבלת הטבות והקלות מס שונות לעמותות, לרבות פטור מלא או חלקי בתשלומי מס רכישה, שבח, ממסי ארנונה.
  • הליכי ביקורות עומק, הליכי הבראה וצמצום ליקויים.
  • ליווי משפטי של הליכי חקיקה – ייצוג בפני ועדות הכנסת, לרבות ניסוח הצעות חוק הנחיות או חוזרים, הכנת ניירות עמדה ותיאומים מול הגורמים השונים המשתתפים בהליך החקיקה.
  • הליכי מיזוג עמותות, הקמת פעילות עסקית בעמותות ומלכ”רים.
  • הליכי פירוק עמותה מרצון או על ידי בית המשפט.
  • החייאת עמותה והסדרת פעילותה.

 

משרדנו מלווה ומשמש כיועצים משפטיים קבועים בעמותות ומלכ”רים בתחומים שונים ביניהם, עמותות וארגונים בתחום הדת וצדקה, הרווחה, איכות הסביבה, איגודים מקצועיים, אגודת סטודנטים ועוד. בנוסף, משרדנו משמש מעת לעת כמבקר פנימי או גוף מבקר חלף ועדת ביקורת.  

הליווי והייעוץ המשפטי של המשרד ניתנים בשפה העברית ובשפה האנגלית.