כניסתו לתוקף של חוק מוסר תשלומים

 

גם אתם נתקלים או סובלים מהתופעה שבה תשלום עבור שירות או עבודה שביצעתם מתעכב על פני חודשים ומשולם בפועל בתנאי שוטף + 120?
בקרוב צפוי להיכנס לתוקף חוק מוסר תשלומים, תשע”ז – 2017, אשר אמור לשנות באופן משמעותי את מוסר התשלומים בארץ.

החוק פורסם ברשומות במהלך סוף חודש מרץ 2017 והוא צפוי להיכנס לתוקף בהתאם למפורט בחוק ולסוגי מזמיני השירות והעבודות.

מטרת החוק הינה להסדיר ביצוע תשלומים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע עבודה וכן, לקבוע מועדי תשלומים מקסימליים. הרקע לחקיקת החוק נבע מתוך הרצון להתמודד עם תופעה הידועה בארץ, בה תשלומים משולמים לספקים בעיכוב ניכר ובתוך כך, לתת מענה ראוי למוסר תשלומים לקוי של מזמיני שירות.  

החוק חל, בין היתר, על מזמיני שירות וביצוע עבודות שהם – רשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות ועל כל העוסקים הרשומים ברשויות, כאשר לגבי כל אחד מהם חלים מועדים שונים לתשלום.

הוראות החוק חשובות מאוד למנהלי עסקים וחברות המספקים שירותים, טובין ועבודות מקצועיות למזמינים אלו, בין אם זה לגופים ציבוריים ובין עסקים פרטיים. גם עמותות וחברות לתועלת הציבור לעיתים מספקות שירותים כלשהם למשרדים ממשלתיים ורשויות מקומיות באמצעות מכרזים וכן, גם לעוסקים פרטיים. לפיכך, חשוב להיות מודעים להוראות החוק, אשר עתיד לשנות את מוסר התשלומים ומועדיהם.

מנגד, בעלי עסקים וחברות פרטיות וכך גם עמותות וחברות לתועלת הציבור, במקרים מסוימים הינם בבחינת מזמיני שירות או עבודה ולכן, עליהם לשלם בהתאם למועד הקבוע בהתאם להתאמתם למי מההגדרות של סוגי מזמיני השירות או העבודה.

 

בהתאם להוראות החוק, אלו מועדי התשלום על פי סוג מזמין השירות, העבודה או הטובין:   

רשויות מדינה, משרדי ממשלה (לרבות המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס) – ישלמו לספק בתוך 45 ימים מהמועד בו הומצא החשבון או לחילופין בתנאי שוטף + 30 (אם התקופה נספרת מתום החודש בו הומצא החשבון).

חריגים: בהתקשרויות לביצוע עבודות בניה הנדסאיות, תשולם התמורה בתנאי שוטף + 70 או בתוך 85 מהמועד בו הומצא החשבון, לפי העניין.

 

גוף שהוקם לפי דין, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב או גוף מתוקצב (למעט גופים מסוימים כמפורט בחוק) – ישלמו לספק בתנאי שוטף + 45.

חריגים: קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום ובלבד שמועד זה נקבע לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו בלתי הוגן באופן חריג, והכל בכפוף לדיווח לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

 

רשויות מקומיות (לרבות תאגידים עירוניים ותאגידי מים וביוב) ישלמו לספק בתנאי שוטף + 45 ולגבי עסקה שעניינה עבודות הנדסה בנאיות בתנאי שוטף + 80.

חריגים: ככל שהעסקה ממומנת כולה או חלקה באמצעות מימון חיצוני (מהמדינה או מגוף מתוקצב), רשאית הרשות לדחות את מועד תשלום החלק הממומן עד לאחר קבלת המימון החיצוני, בכפוף לחריגים ולמועדים הקבועים בחוק לעניין זה ובכל מקרה לא יאוחר מ-150 ימים מהיום בו הומצא החשבון לרשות המקומית. 

עסק פרטי (לרבות עוסק מורשה, עוסק פטור ומוסד כספי) ישלם לספק בתנאי שוטף + 45. חריגים: הצדדים קבעו באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום ובלבד שמועד זה נקבע לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו בלתי הוגן באופן חריג. 

תמורה שלא תשולם עד למועד התשלום המקסימלי, תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. בחלוף 30 ימים ממועד האמור והקבוע בחוק, תישא התמורה לספק ריבית פיגורים.

בנוסף, נקבע בחוק, כי אין להתנות על הוראות החוק אלא אם ההתניה לטובת הספק וככל שמתקיימים החריגים המפורטים בחוק.

תחולת החוק: החוק יחול החל מיום 30.6.17. ביחס למזמין שהוא משרד ממשלתי, המועצה להסדר ההימורים בספורט, מפעל הפיס ורשות מקומית – יחול החוק החל מיום 30.7.17.

החוק יחול על כל חוזה שנכרת ביום התחילה ואילך. יחד עם זאת, החוק לא יחול לגבי חוזה שנכרת בעקבות הליך של מכרז (לפי חוק חובת מכרזים, תשנ”ב – 1992 או לפי חוק אחר) שפורסם לפני תחילתו של החוק.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין ו/או חוות דעת משפטית. המידע המוצג והמפורט לעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.