יפוי כוח מתמשך הנו כלי משפטי חדש באופן יחסי במשפט הישראלי. על פי חוק, ייפוי הכח המתמשך מאפשר היום לכל אדם בגיר, אשר מלאו לו 18 שנים, למנות לעצמו מיופה כוח על מנת שיוכל לקבל עבורו ובשמו החלטות בעתיד, כאשר הוא יהיה במצב שבו אינו יכול כבר לעשות זאת בעצמו.

חשוב להבין שאיננו יכולים לדעת מה עלול להתחרש ומה צופן לנו העתיד. לעיתים מתרחשים אירועים או מקרים מצערים כמו מחלה קשה, תאונה קטלנית או כל מקרה אחר שעשוי לשנות חלילה את חיינו באופן קיצוני ומוחלט.

אם אנו לא נדאג מבעוד מועד להביע את רצוננו לגבי באופן שבו יטופלו ענייננו בכל עניין או תחום בחיינו – אזי בזמן אמת זה יהיה כבר מאוחר מדיי. בשלב כזה לא נוכל כבר לדאוג ולוודא שאותו רצון יקבל ביטוי באופן מלא וימומש.

במסגרת עריכת ייפוי הכוח המתמשך על פי חוק, יכול כל אדם להגדיר ו ולנסח מראש הנחיות מפורשות למיופה הכוח שייבחר על ידו. על מיופה יהיה לנהוג ולקבל החלטות בעניינים שונים הנוגעים לחייו של הממנה, בהתאם להנחיות שהגדיר. ניתן במסגרת יפוי הכוח להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת בכל הקשור לאופן קבלת ההחלטות וביצוע פעולות עבורו ובשמו.

חשוב להדגיש, כי במקרה שבו נכללו בייפוי הכוח הנחיות מוגדרות ומפורשות, אזי על אותו מיופה הכח למלא אחריהן באופן מדויק ומלא. אך ורק במקרה של אי בהירות או סתירה בניסוח ההנחיות, ניתן יהיה לפנות לבית המשפט כדי לקבלת הוראות בעניין.

ייפוי כוח מתמשך עשוי להתייחס למס’ מגוון ורחב מאוד של נושאים ותחומים וביניהם – העניינים האישיים (מקום מגוריו של האדם הממנה, צרכיו היומיומיים של הממנה וכיוצ”ב), עניינים רכושיים (אופן ניהול עסק, ניהול נכסיו של הממנה, קביעת שכר למנהל הנכסים, טיפול בהסדרת התחייבויות כספיות עתידיות ועוד) ואף גם בעניינים רפואיים (למשל, זהות הגורם המטפל, סוג הטיפול המועדף). מנגד, ניתן לנסח ולהגדיר  את ייפוי הכח באופן מצומצם ולייפות את כוחו של אדם בתחום אחד מוגדר או מספר בודד של תחומים ועניינים.

ייפוי הכוח המתמשך הוא הלכה למעשה מסמך משפטי חדשני, אשר מאפשר לכל אחת ואחד מאתנו לקבל עוד היום אחריות על חיינו ועל האופן שהם ינוהלו בכל תחומי החיים. יפוי הכוח מאפשר לנו לקבוע כיצד ינהגו בעניינו כאשר אנו נהיה לא כשירים(בשל מחלה, מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית, או כל דבר אחר).

המדובר במסמך משפטי, אשר עשוי לשמש ולהוות מעין תעודת ביטוח למשך תקופת חיינו שנוכל להגדירה החל מנקודה ספיציפית ועד ליום מותנו.

יפוי הכח המתמשך מהווה היום חלופה חסכונית יותר למינוי אפוטרופוס על ידי בתי המשפט (הן מבחינת כל עלויות הכרוכות בהגשת בקשה מעין זו לבית המשפט והן מבחינת ההליך הבירוקרטי המתלווה לכך). חשוב מאוד להקפיד, כי ייפוי הכח המתמשך של אותו אדם ייערך באופן שהוא משקף את רצונו האמיתי וכל זאת, מתוך ראייה וחשיבה נכונה של תכנון מחושב ומושכל.  הסיבה לכך היא שהנחיות שאינן ברות יישום או ביצוע – עלולות שלא להתממש בסופו של יום (וזאת על אף רצונו המפורש של אות מייפה כוח).

נכון להיום, בהתאם להוראות החוק, ייפוי כוח מתמשך בהתייחס לכל העניינים (אישיים, רפואיים ורכושיים) ייערך אך ורק על ידי עו”ד, אשר עברו הכשרה מיוחדת על פי חוק מטעם האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין.

*עו”ד מעיין קוסלבסקי הנה מוסמכת לערוך ייפוי כח מתמשך על פי חוק.