התנהלות משפטית נכונה של עמותה בעת חלוקת מלגות  התנהלות משפטית נכונה של עמותה בעת חלוקת מלגות

עמותות רבות במסגרת פעילותן נוהגות לחלק מלגות ומענקים. חלוקת המלגות והמענקים נהוגות בעיקר מתוך מטרה לתמוך בתכניות או אוכלוסיות ספציפיות (כגון: נוער בסיכון, נזקקים ומעוטי יכולת,
אברכי כולל ותלמידי ישיבות, לימודים וכיוצ”ב).

החוק אינו מגדיר במפורש מה מותר ואסור בנושא זה, אך עדיין קיימות הנחיות שונות שיש להיות ערים להן, הן של רשם העמותות והן של משרדי ממשלה אחרים.

להלן מס’ עקרונות מנחים להתנהלות משפטית נכונה ותקינה בעת חלוקת מלגות:

 

קביעת קריטריונים והתאמה למטרות הרשומות של העמותה

ככלל, בהתאם להנחיות רשם העמותות, עמותה רשאית לקיים תכניות מלגות לשם קידום מטרותיה וזאת, בכפוף לכך שמלגות אלו יחולקו בהתאם לקריטריונים קבועים, שווים, ברורים ופומביים, כפי שיאושרו באסיפה הכללית של העמותה.

יודגש, כי הנחיות הרשם אינן מחייבות לרשום את מתן המלגות כאחת ממטרות העמותה. יחד עם זאת, יש לוודא כי מתן מלגות מתיישב עם מטרותיה הרשומות של העמותה.

ככל שהעמותה מעוניינת לקדם תכנית מלגות שאינן תואמות את מטרותיה או שלחילופין, קיים חשש כלשהו שאין הלימה עם אחת מן המטרות הרשומות – מומלץ לבחון זאת באמצעות ייעוץ מקצועי ולשקול שינוי ותיקון במטרות העמותה.

 

גובה המלגות

ככלל, לא קיימת הגבלה כלשהי בחוק בנוגע לסכום המלגה שעמותה יכולה לחלק. יחד עם זאת, על גובה המלגות להיות סביר, אחיד ומאושר מראש בהתאם לקריטריונים מוגדרים, ברורים ושווים.

 

אופן תשלום המלגות

תשלומי מלגות או תמיכה או מענק – יבוצעו באמצעות שיקים ל”מוטב בלבד”.

על פי הנחיות הרשם, מאחר שתשלום במזומן אינו מאפשר ביצוע בקרה על הוצאות כספי העמותה, אין לשלם מלגות בשיק סחיר או במזומן אלא אך ורק באמצעות שיקים ל”מוטב בלבד”.

עמותה שלא תפעל כאמור ותחלק שיקים סחירים או מזומן, תסתכן בשלילת אישור ניהול תקין ובמידה והעמותה נתמכת – הדבר עשוי להוות עילה לשלילת תמיכות.

 

קיומו של נוהל ברור והליך מסודר של אישור המלגות

על פי הנחיות הרשם, על עמותה המקיימת פעילות משמעותית בתחום מסוים לדאוג לקיומם של נהלים מקצועיים ומפורטים בכתב.

ככל שהעמותה מקדמת יותר תכניות לחלוקת מלגות ועיקר פעילותה מורכב מחלוקת מלגות ומענקים, כך מצופה ממנה שתדאג להסדיר את אופן הפעילות באמצעות נוהל מסודר וברור, בין היתר, בכדי למנוע אפליה או ניגוד עניינים בעת חלוקת המלגות.

הנוהל יוגדר, יותאם ויכלול רמת פירוט בהתאם להיקף הפעילות של העמותה. כמו כן, הנוהל יתווה הליך מסודר בכל הנוגע והקשור להגשת בקשה למלגה, קיומם של גופים או מוסדות בעמותה שיהיו אמונים על בחינת בקשת המלגות ואישורן, ועדת ערר (במידת הצורך ובהתאם לרלוונטיות) ובקרה על תשלום לגורם או האדם הזכאי שאושרה לו המלגה.

 

מגבלות שונות על חלוקת מלגות בהתאם להנחיות הרשם

במידה ופחות ממחצית מחברי הוועד מעוניינים לקבל מלגות, על חברי ועד אלה להימנע מלהשתתף בישיבות בהם מתקיימים דיונים בנוגע לקריטריונים.