סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה קובע, כי הכנסה של “מוסד ציבורי” תהא פטורה ממס, אלא אם מתקיימים החריגים המפורטים באותו סעיף. “מוסד ציבורי” מוגדר כהתאגדות של עמותה או חל”צ  עם 7 חברים לפחות או הקדש “הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד”.

בשל הוראות סעיף זה, רוב עמותות והחל”צ נהנות מפטור מלא ממס על הכנסותיהן כל עוד הן פועלות ל”מטרה ציבורית”. אך מהי אותה מטרה ציבורית? והאם כל מטרה עשויה להיחשב כ”מטרה ציבורית”?

ההגדרה בפקודת מס הכנסה ל”מטרה ציבורית” היא מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, סעד, ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית.

בפסיקה האחרונה, מחודש ינואר האחרון (ע”מ 52882-02-17), שנגעה בפרשנותו של סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, עלתה השאלה האם עמותה המקיימת פעילות מחוץ לישראל הינה בבחינת “מוסד ציבורי”, האם היא מקיימת “מטרה ציבורית” והאם הינה זכאית לפטור ממס על הכנסותיה. כן נשאלה השאלה העיקרית האם נדרשת במסגרת המטרה שלשמה העמותה פועלת זיקה לישראל ולאזרחיה.

בית המשפט במקרה זה ציין, כי אין בלשון ההגדרה של המונח “מוסד ציבורי” בפקודה התייחסות מפורשת לזיקה בין הפעילות הציבורית למדינת ישראל ולציבור בישראל. בית המשפט בחן פסיקות קודמות בעניין פרשנויות של פקודת מס הכנסה וקבע שיש לבחור בחלופה המגשימה את תכלית החקיקה שמחייבת – פרשנות מצמצמת של המונח “מוסד ציבורי” כך שהוא יכלול בתוכו גם רכיב של זיקה לישראל. כאן המקום לציין שפרשנות זו תואמת את עמדת רשות המיסים לעניין החלת סעיף 46 לפקודה.

מאחר וההכרה בגוף ציבורי מקטינה את הכנסות המדינה ממסים והדבר שקול לחלוקת כספים מקופת המדינה  כמעין מימון עקיף, אזי הרחבת המקרים והמטרות שלגביהם יחול סעיף 9(2) גם למקרים שבינם לבין מדינת ישראל אין כל זיקה, הדבר עלול לפגוע בקופה הציבורית ולהוות הטבת מס לגופים המקדמים מטרות שלא תרומות כלל למדינת ישראל ולציבור שלה.

בנוסף, גם קיים שיקול מערכתי המונע הכרה בגוף שאין זיקה בינו לבין המדינה כ”מוסד ציבורי”, כמו היעדר היכולת של המדינה לפקח על מוסד ציבורי הפועל מחוץ לגבולות ישראל, אי-יכולת אמתית של המדינה האם המוסד הציבורי פועל בתחום המטרות הקבועות בפקודה והאם הוא מקיים את יתר התנאים העשויים להעניק לו פטור ממס.

לאור קביעה זו של בית המשפט, נדחתה למעשה עתירה של עמותה המפעילה מוסדות חינוך מחוץ לשטחי ישראל והמשכירה מספר מבנים שבבעלותה בעיר ירושלים, לסווגה כ”מוסד ציבורי” הפועל למטרה ציבורית באופן המקנה פטור ממס.