בית המשפט המחוזי בחיפה קבע לאחרונה, כי בעת פירוק עמותה יש עדיפות לרצונם של מייסדי העמותה.

במה מדובר ומה הרקע להחלטה?

מדובר באגודה עותומנית שנוסדה על פי החוק העותומני והיא בעלים של זכויות במקרקעין המצויים בשכונת בת גלים בחיפה, עליהם הוקם מבנה ששימש כבית כנסת.

מזה שנים ארוכות בית הכנסת אינו פעיל והאגודה נמחקה מפנקס האגודות העותומניות על ידי רשם העמותות.

לאחרונה, לבקשת רשם העמותות בית המשפט נתן צו לפירוק האגודה ומונה לה מפרק.

המפרק של האגודה, במסגרת פעולותיו על פי חוק ועל פי צו המינוי, הגיש לבית המשפט דו”ח אליו צירף חוות דעת שמאי המעריך את שווי המקרקעין.

לאור האמור בחוות הדעת, ומאחר שהתברר כי לנכס המקרקעין יש ערך משמעותי, ביקש המפרק מבית המשפט להורות על מכירת הזכויות במקרקעין למרבה במחיר.

בית המשפט דחה את בקשת המפרק.

מדוע דחה בית המשפט את מכירת נכסי האגודה?

בהתבסס על הוראת סעיף 56 לחוק העמותות, הקובעת כיצד ינהגו בנכסי עמותה שפורקה – על פי הוראות התקנון ובכפוף לתנאים נוספים המפורטים בסעיף זה, נקבע, כי הוראת חוק זו מקנה עדיפות לרצונם של מייסדי העמותה, ובהתאם ברירת המחדל הקבועה בה יש לנהוג בנכסים “לפי הוראות התקנון”.

במקרה זה, ציין בית המשפט, כי רצונם של חברי האגודה היה שנכסי האגודה, ובכללם מבנה בית הכנסת, יועברו למוסד בעל מטרות דומות למטרות האגודה, כפי שפורטו בסעיף 2 לתקנון האגודה: “לנהל ולהחזיק בית כנסת ולעשות פעולות תרבותיות וחברתיות לטובת קהל המתפללים”.

יצוין, כי עמדת רשם העמותות (בדומה לטענת המפרק) הייתה כי ניתן לממש את מטרות האגודה בדרך של מכירת הנכס למרבה במחיר והעברת התמורה למוסדות הפועלים למטרות דומות.

בית המשפט קבע לבסוף, כי טענה זו אינה נותנת מענה לכלל ולפיו יש ליתן עדיפות לרצון חברי האגודה כפי שבא לביטוי בתקנון. מימוש רצונם זה של חברי ומייסדי האגודה מחייב לפעול לאיתור מוסד שכזה בעל מטרות דומות.

לפיכך, כי על המפרק לנסות ולאתר גוף ציבור בעל מטרות זהות – הפעלת בית כנסת, בעל אמצעים ויכולת לחדש את פעילות בית הכנסת. לשם כך נדרש המפרק להציב תנאים להתקשרות שיבטיחו את הפעלת בית הכנסת באופן ראוי. רק אם לא ניתן יהיה למצוא גורם מתאים להפעלת המבנה כבית כנסת, יהיה מקום להורות על מכירת הנכס.

פרק (חי’) 49010-03-21 אגודת בית כנסת השרון נ’ כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה והצפון (החלטה מיום 29.1.23)